Menu

BM ĐTTĐ: Kế hoạch thực tập CĐĐT19 và CĐ khóa trước

Bộ môn ĐTTĐ thông báo kế hoạch đi thực tập doanh nghiệp cho sinh viên lớp CĐĐT19 và CĐ khóa trước như sau: Xem file kế hoạch ở KH_thuctap_CDDT19

1. Chọn công ty thực tập: từ 29/11 đến 2/12/2020.

  • Chọn công ty từ danh sách trong file đính kèm.
  • Đăng ký với nhóm trưởng mà Thầy Hồng đã phân công.
  • Nhóm trưởng tổng hợp và gửi danh sách đến Thầy Hồng để giám sát.

2. Thời gian thực tập dự kiến: 7/12/2020 đến 18/01/2021.

3. Báo cáo kết quả thực tập: thông báo sau.

4. GV phụ trách lớp: Thầy Trần Minh Hồng – SDT 0918642013.

Trân trọng thông báo./.

Khoa công nghệ Điện tử