Menu

BM máy tính thông báo lịch chấm phản biện KLTN khóa 11

BM máy tính thông báo lịch chấm phản biện KLTN khóa 11 của 2 Hội đồng phản biện:

+ Hội đồng 1: 7h30 – 11h30;

Thứ 5, ngày: 6/6/2019; Tại phòng Hội thảo Tầng 7 nhà X

+ Hội đồng 2: 13h – 16h;

Thứ 5, ngày: 6/6/2019; Tại phòng Hội thảo Tầng 7 nhà X

Các SV thực hiện trình bày báo cáo ngắn gọn trong 15 phút, chạy thử mô hình 5 phút, và giải đáp các câu hỏi giảng viên trong 10 phút. Thứ tự trình bày theo file đính kèm tại đây. Các SV có mặt đúng giờ bắt đầu 7h30 hoặc 13h.

Các công việc tiếp theo Thầy sẽ trình bày trong hội đồng.

Thầy Dũng

 

Khoa công nghệ Điện tử