Menu

BM TỰ ĐỘNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO CÁO TIẾN ĐỘ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Sinh viên các lớp ĐHĐTTĐ11A-B-C-D báo cáo tiến độ KLTN theo các yêu cầu sau:

  1. Báo cáo các công việc đã thực hiện từ ngày nhận đề tài
  2. Các tài liệu, đề tài, mô hình tham khảo (minh chứng)
  3. Các bước tính toán, thiết kế liên quan đến đề tài (tóm gọn trong báo cáo)
  4. Tiến độ chuẩn bị phần cứng mô hình (minh chứng)
  5. Tiến độ chuẩn bị phần thu thập dữ liệu, điều khiển…(minh chứng)

Lưu ý:

– Khi đi báo cáo tiến độ thì sinh viên mang theo: 1) Phiếu đăng ký Khóa luận TN (Có kèm mô tả và kế hoạch thực hiện đề tài); 2) Tập báo cáo (không quá 5 trang, tự trình bày không cần mẫu) báo cáo các công việc được nêu ở trên và không cần chuẩn bị file ppt.

– Tất cả sinh viên các lớp ĐHĐTTĐ11A-B-C-D bắt buộc phải tham gia báo cáo để chứng minh đang theo đuổi, thực hiện đề tài và xác nhận của Bộ môn.

– Hình thức chấm: Vấn đáp, danh sách giảng viên chấm (và phòng) theo danh sách đã chấm Thực tập tốt nghiệp.

– Thời gian: 15h00, thứ 6, ngày 15/03/2019

BM Điện tử – tự động

Trần Hữu Toàn

Khoa công nghệ Điện tử