Menu

Bmmt thông báo lớp vét học phần “Cài đặt quản trị mạng” từ khóa 11 về trước.

Chào các em,

Trong đăng ký học phần đợt 2 -HK1 2019-2020, Khoa Điện tử mở học phần “Cài đặt quản trị mạng”, mã học phần 420300096202. Đây là lớp vét cuối cùng của sinh viên từ Khóa 11 trở về trước. Khoa sẽ thực hiện khóa lớp vào ngày 20/8/2019. Các em chú ý đăng ký và đóng học phí trước ngày trên.

Trân trọng

Ong Mẫu Dũng – BM Điện tử máy tính

Khoa công nghệ Điện tử