Menu

BMVT thông báo lịch bảo vệ đồ án 2 học lại và đồ án chuyên ngành các khóa 8,9 HK2 2017-2018

Thông báo,

  • Đối với đồ án 2:

Giảng viên hướng dẫn sẽ tự chấm. Sinh viên phải nộp 02 quyển báo cáo (có kèm CD lưu file) và mô hình cho Giảng viên hướng dẫn trước ngày 23/05/2018. Danh sách đính kèm:DA2_VT89 Những SV chưa có tên trong DS (do đóng học phí trễ) liên hệ gấp với cô Hoàng giáo vụ khoa để cập nhật. Đến ngày nộp báo cáo vẫn chưa có tên xem như bỏ DA2.

  • Đối với đồ án chuyên ngành

Sinh viên phải nộp 02 quyển báo cáo có giảng viên hướng dẫn ký xác nhận cho phép bảo vệ đính kèm phiếu nhận đồ án và kèm đĩa CD (lưu file quyển và slide báo cáo) cho bộ môn Viễn Thông.(T.Hồng tel 0918.64.2013). Danh sách đính kèm:DACN_VT89 Những SV chưa có tên trong DS (do đóng học phí trễ) liên hệ gấp với cô Hoàng giáo vụ khoa để cập nhật. Đến ngày nộp báo cáo vẫn chưa có tên xem như không được phép bảo vệ.

+ Địa điểm nộp báo cáo: X7.10

+ Thời gian: 19h15-19h30 ngày thứ tư 23/05/2018

Sinh viên chuẩn bị mô hình, file báo cáo để bảo vệ trước hội đồng. Đại diện nhóm bảo vệ chuẩn bị trái cậy, nước uống hôm bảo vệ.

+ Địa điểm bảo vệ: X7.9B

+ Thời gian: từ 13h30 ngày chủ nhật 27/05/2018.

Ghi chú: Những sinh viên không thực hiện đúng yêu cầu nêu trên sẽ không được phép bảo vệ trước hội đồng./.

Trưởng bộ môn,

TS. Nguyễn Hoàng Việt

Khoa công nghệ Điện tử