Menu

BMVT thông báo cập nhật công tác chuẩn bị và lịch bảo vệ KLTN khóa DHDTVT12 và các khóa HL

Thông báo,

Sinh viên các lớp ĐHĐTVT12 và các khóa HL chuẩn bị bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cần thực hiện theo các yêu cầu sau:

1>SV gặp GVHD (bắt buộc) từ ngày 16/07/2020 đến 23/07/2020: Báo cáo kết quả thực hiện, nộp và sửa báo cáo, giải đáp những vấn đề trong đề tài và quá trình chuẩn bị bảo vệ.

2>Sau khi chỉnh sửa hoàn thiện dưới sự đồng ý của GVHD, sinh viên nộp 2 cuốn báo cáo (1 cuốn bìa mạ vàng, 1 cuốn bìa thông thường) trong đó mỗi cuốn có đầy đủ:

+ Phiếu nhận Khóa luận TN của sinh viên lúc nhận đề tài (photo và đóng cho cả 2 quyển)

+ Mỗi SV chuẩn bị 04 PHIẾU ĐÁNH GIÁ, file đính kèmmau_phieu_cham , trong đó:

  • 01 PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN” có điểm đánh giá và chữ ký cho phép bảo vệ của GVHD (photo và đóng cho cả 2 quyển).
  • 03 Phiếu “PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN”, phiếu này để trống, mang theo khi bảo vệ.

+ 01 Phiếu “TỔNG KẾT, file đính kèmbang_tong_ket_diem_tung_sv ”, phiếu này để trống, mang theo khi bảo vệ.

+ Đĩa CD lưu file báo cáo và các file liên quan đến đề tài, trong đĩa phải có 1 File chứa video từ 3-5 phút để giới thiệu về mô hình và hoạt động của mô hình (đóng cho cả 2 quyển).

3>Thời gian nộp 02 cuốn báo cáo:

+ 8h-9h ngày thứ ba 21/07/2020

+ 8h30-11h ngày thứ sáu 24/07/2020

Nộp cho T. Việt (tel: 0943.86.3333) tại VP. BMVT (nhà X lầu 7) vào thời gian trên.

Mọi lý do chậm trễ không được chấp nhận.

 4> Lịch Bảo vệ KLTN ngày 29/07/2020, Chi tiết danh sách, thời gian cụ thể từng HD (file đính kèm )HDBV_bmvt

+ Địa điểm bảo vệ: nhà X lầu 7.

+ SV báo cáo bằng Power Point.

+ SV cần chuẩn bị tóm tắt đề tài bằng poster (tham khảo mẫu file đính kèm [BMVT] bieu mau poster de tai), in khổ A1 để trình bày khi bảo vệ.

+ SV chuẩn bị mô hình (nếu có) trước thời gian bảo vệ 30 phút.

Trưởng bộ môn

TS.Nguyễn Hoàng Việt

Khoa công nghệ Điện tử