Menu

BMVT thông báo SV DHDTVT9,10,11 thời gian nộp phiếu đăng ký PL6

Thông báo,

  • Sinh viên các khóa cũ DHDTVT9,10,11 làm lại KLTN nộp phiếu đăng ký PL6 (file đính kèmPL6cho BMVT 02 (hai) bộ (T. Việt tel:0943863333, sáng thứ ba từ 8h30-11h, hạn chót 27/08/2019.

Chú ý:

  • SV điền đầy đủ tất cả các mục trong mẫu PL6 và có đầy đủ chữ ký.
  • Sinh viên không nộp phiếu đúng hạn sẽ xem như không thực hiện đồ án và nhận điểm không.

Trân trọng,

Trưởng bộ môn Viễn thông

TS. Nguyễn Hoàng Việt

Khoa công nghệ Điện tử