Menu

BMVT Thông báo triển khai đồ án 2B học lại các khóa cũ HKI năm học 2018-2019

Thông báo,

Các sinh viên khóa cũ học lại đã đăng ký đồ án 2B HKI năm học 2018-2019 thực hiện như sau:

  • Chọn và gặp giảng viên bộ môn để đăng ký chọn đề tài.
  • Nộp phiếu đăng ký cho BMVT 03 (ba) bộ (T. Việt tel:0943863333, sáng thứ tư, thứ năm từ 7h30-11h, chiều thứ sáu từ 13h-16h30) hạn chót 26/10/2018.

Trưởng bộ môn,

TS. Nguyễn Hoàng Việt

Khoa công nghệ Điện tử