Menu

BMVT Thông báo triển khai đồ án 2B học lại DHDTVT9HL HKI năm học 2019-2020

Thông báo,

Các sinh viên khóa cũ học lại đã đăng ký đồ án 2B HKI năm học 2019-2020 thực hiện như sau:

  • Chọn và gặp giảng viên bộ môn để đăng ký chọn đề tài.
  • Nộp phiếu đăng ký cho BMVT 02 (hai) bộ (T. Việt tel:0943863333, sáng thứ ba từ 8h30-11h, hạn chót 27/08/2019.

Chú ý:

  • SV điền đầy đủ tất cả các mục phiếu đăng ký và có đầy đủ chữ ký.
  • Sinh viên không nộp phiếu đúng hạn sẽ xem như không thực hiện đồ án và nhận điểm không.

 

Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Hoàng Việt

Khoa công nghệ Điện tử