Menu

Chiến lược phát triển

Thường xuyên cập nhật và cải tiến giáo trình bài giảng, tham khảo giáo trình của các trường đại học tiên tiến.

alt

Thường xuyên kiểm tra đánh giá giáo viên qua chất lượng bài giảng trên lớp.

Tổ chức cho giáo viên và sinh viên thăm quan định kì các công ty sản xuất, lắp ráp điện tử,…alt

Kiểm tra bảo dưỡng và nâng cấp các trang thiết bị phòng thí nghiệm của tổ bộ môn.

alt

alt

Tổ chức các lớp tập huấn, tích cực tham gia họat động nghiên cứu khoa học nâng cao trình độ chuyên môn giáo viên bộ môn.

alt

Khoa công nghệ Điện tử