Menu

Nhân sự

Bộ môn Điện tử cơ sở trực thuộc Khoa Công Nghệ Điện Tử. Hiện nay, Bộ môn có 17 giảng viên với 1 GV cao cấp – PGS.TS, 4 Tiến sĩ, 1 Nghiên cứu sinh – Tiến sĩ, 8 Thạc sỹ và 3 kỹ sư. Chi tiết giảng viên Bộ môn và email liên hệ như sau:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC VỊ CHỨC DANH Email
1 Lưu Thế Vinh PGS.TS GV cao cấp luuthevinh@iuh.edu.vn
2 Đặng Hữu Định Tiến sĩ Giảng viên danghuudinh@iuh.edu.vn
3 Nguyễn Thế Kỳ Sương Tiến sĩ Trưởng bộ môn kysuong@gmail.com
4 Nguyễn Văn Điền Thạc sĩ, NCS Giảng viên nguyenvandien@iuh.edu.vn
5 Vũ Tuấn Anh Thạc sĩ, NCS Giảng viên vutuananh@iuh.edu.vn
6 Nguyễn Văn Cường Thạc sĩ Giảng viên nguyenvancuong@iuh.edu.vn
7 Nguyễn Văn Chiến Thạc sĩ Giảng viên nguyenvanchien@iuh.edu.vn
8 Nguyễn Thị Hồng Hà Thạc sĩ Giảng viên nguyenthihongha@iuh.edu.vn
9 Trần Minh Hồng Thạc sĩ Giảng viên tranminhhong@iuh.edu.vn
10 Nguyễn Thanh Khiết Thạc sĩ Giảng viên nguyenthanhkhiet@iuh.edu.vn
11 Trần Thanh Tịnh Thạc sĩ Giảng viên mrtranthanhtinh@gmail.com
12 Trịnh Thị Sáng Thạc sĩ Giảng viên trinhthisang@iuh.edu.vn
13 Lê Thị Hồng Thắm Cao học Giảng viên lethihongtham@iuh.edu.vn
14 Đặng Quang Minh Cao học Giảng viên dangquangminh@iuh.edu.vn
15 Phạm T. Phương Hồng Kỹ sư Giảng viên phamthiphuonghong@iuh.edu.vn

 

Khoa công nghệ Điện tử