Menu

Hoạt động tiêu biểu

[10.01.2020] EPIC3 FINAL SHOWCASES.

[04.01.2020] EPIC3 Institutional Showcases at V2 conference room.

[28.12.2019] Hội thảo cập nhật Chương trình đào tạo.

[09.12.2019] Sinh viên DTMT11HL và DTMT10HL bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

[15.09.2019] Tham gia dự giờ đánh giá giảng viên trong HK1 2019-2020.


[24.08.2019] Giảng viên và Sinh viên máy tính tham gia Hội nghị Khoa học trẻ lần 1

[25,26.7.2019]BM máy tính tham dự Workshop về Maker to Entrepreneur Program (MEP)

[6.6.2019] Sinh viên hội đồng 1 trong Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp khóa 11

[6.6.2019] Sinh viên hội đồng 2 trong Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp khóa 11

[28.02.2019] Sinh viên DH DTMT14 kiến tập tại TMA Solutions

[19.01.2018] Sinh viên máy tính tham gia cuộc thi EPICs lần 2

Khoa công nghệ Điện tử