Menu

Nhân sự

Danh sách Giảng viên:

STT Họ và tên Trình độ Chuyên ngành
1 Nguyễn Minh Ngọc GVC. Tiến sĩ Điện tử
2 Ong Mẫu Dũng Tiến sĩ (Trưởng BM) Điện tử viễn thông
3 Trần Ngọc Anh Thạc sĩ (Giảng viên) Tự động hóa
4 Đinh Quang Tuyến Thạc sĩ (Giảng viên) Vật lý điện tử
5 Nguyễn Thanh Đăng Thạc sĩ (Giảng viên) Tự động hóa
6 Phạm Quang Trí Thạc sĩ (Giảng viên) Tự động hóa
7 Trương Năng Toàn Thạc sĩ (Giảng viên) Tự động hóa
8 Phan Tuấn Anh Thạc sĩ (Giảng viên) Điện tử viễn thông
9 Vũ Thị Hồng Nga Thạc sĩ (Giảng viên) Tự động hóa
10 Lê Lý Quyên Quyên Thạc sĩ (Giảng viên) Điện tử viễn thông
11 Trần Hồng Vinh Thạc sĩ (Giảng viên) Khoa học máy tính
12 Nguyễn Văn Duy Thạc sĩ (Giảng viên) Khoa học máy tính
12 Nguyễn Duy Khanh Thạc sĩ (Giảng viên) Điện tử viễn thông
13 Cao Văn Kiên NCS. Thạc sĩ (Giảng viên) Tự động hóa

Học phần giảng dạy:

Bộ môn đảm trách việc giảng dạy các môn học cơ sở và chuyên ngành cho các cấp đào tạo của ngành Điện tử – Máy tính và các kiến thức liên quan cho các chuyên ngành công nghệ kỹ thuật trong trường. Hiện nay, Bộ môn điện tử máy tính phụ trách các học phần sau:

STT Học phần
1 Nhập môn lập trình
2 Kỹ thuật vi xử lý
3 Thiết kế vi mạch số với HDL
4 Ngôn ngữ Python
5 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
6 Mạch tích hợp và công nghệ
7 Thực hành mạng máy tính
8 Hệ thống nhúng
9 Giao tiếp điều khiển thiết bị ngoại vi
10 Lập trình thiết bị di động
11 Dự án kỹ thuật nâng cao – máy tính
12 Thực hành thiết kế vi mạch số với HDL
13 Thực hành thiết kế lõi IP
14 Hệ thống nhúng thời gian thực (điện tử)
15 Xử lý song song

Tham gia nghiên cứu khoa học:

Song song với công việc giảng dạy, bộ môn Điện tử máy tính tham gia công tác nghiên cứu khoa học với các đề tài cấp cơ sở, các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.


Khoa công nghệ Điện tử