Menu

Giới thiệu

Bộ môn Điện tử máy tính trực thuộc Khoa Công Nghệ Điện Tử. Hiện nay, Bộ môn có 13 giảng viên với 1 GVC. TS, 1 TS, và 11 Thạc sỹ.

Đội ngũ giảng viên Bộ môn Điện tử máy tính.


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


Xây dựng các chuẩn đầu ra chương trình đào tạo dựa trên bộ tiêu chuẩn ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology).

 

 1. Chuẩn a- Khả năng lựa chọn và áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng, và các công cụ hiện đại vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử – máy tính

 2. Chuẩn b- Khả năng lựa chọn và áp dụng kiến thức khoa học cơ bản vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên lý và các qui trình hoặc phương pháp áp dụng trong lĩnh vực điện tử – máy tính

 3. Chuẩn c- Khả năng thực hiện các phương pháp đo đạc và kiểm chuẩn; có thể tiến hành, phân tích và giải thích các thí nghiệm; và áp dụng các kết quả thí nghiệm để cải thiện các quy trình

 4. Chuẩn d- Khả năng thiết kế hệ thống, thành phần, hoặc các qui trình cho các vấn đề kỹ thuật công nghệ trên phạm vi rộng, nhưng phải phù hợp với mục tiêu đào tạo ngành điện tử – máy tính

 5. Chuẩn e- Khả năng hoạt động hiệu quả với vai trò là một thành viên hoặc người lãnh đạo trong nhóm kỹ thuật

 6. Chuẩn f- Khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật

 7. Chuẩn g- Có khả năng truyền đạt thông tin trong cả hai môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; và có khả năng để xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật thích hợp

 8. Chuẩn h- Có khả năng biết về nhu cầu và khả năng tự định hướng phát triển nghề nghiệp

 9. Chuẩn i- Có sự hiểu biết về khoa học xã hội và cam kết giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn và đạo đức, trong đó có tôn trọng sự khác biệt

 10. Chuẩn j- Có kiến thức về tác động của các giải pháp công nghệ kỹ thuật trong một bối cảnh xã hội và toàn cầu


Cập nhật và Đổi mới nội dung học phần, chuẩn đầu ra môn học cho phù hợp với yêu cầu của các bên liên quan.


Chú trọng tính hiệu quả của từng tiết học thông qua việc áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, lấy sinh viên làm trung tâm. Các phương pháp giảng dạy sau được chú trọng áp dụng:

 • Problem/ Project-based learning

 • Think-Pair-Share activity

 • Everyday Examples in Engineering (E3) activity

 • Desktop Project activity

 • Flipped Class

 • Content and Language Integrated Learning (CLIL)


Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học:

 

Song song với công việc giảng dạy, bộ môn Điện tử máy tính tham gia công tác nghiên cứu khoa học với các đề tài cấp cơ sở, các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.


Khoa công nghệ Điện tử