Menu

Phòng thí nghiệm

Các phòng thực hành (LAB) được tổ chức theo tiêu chuẩn 5S, đáp ứng nội dung học phần.LAB: Lập trình C, VC#, Java, Python

 • Mô hình hóa bài toán bằng mô hình toán học để giải quyết trên máy tính
 • Xây dựng giải thuật để giải quyết yêu cầu bài toán

LAB: Vi điều khiển

 • Sử dụng ngôn ngữ lập trình ASM và ngôn ngữ C
 • Microchip -PIC16F8xx
 • Phần mềm mô phỏng, phần mềm lập trình
 • Kỹ năng coding, debug chương trình

LAB: Thiết kế mạch tích hợp (FPGA)

 • Ngôn ngữ lập trình phần cứng Verilog HDL
 • KIT Cyclone II
 • Phần mềm thiết kế vi mạch Altera

LAB: Mạng & Truyền dữ liệu

 • Môi trường mạng kết nối: LAN, WAN, Wireless
 • Sử dụng Router, Switch, các loại cáp

LAB: Định tuyến & chuyển mạch

 • Định tuyến tĩnh
 • Định tuyến động
 • VLAN, NAT, ACL
 • Cisco Router
 • Packet tracer

LAB: Quản trị mạng

 • Window Server
 • Hệ thống mạng LAN
 • Cấu hình các dịch vụ cho hoạt động doanh nghiệp
 • Xử lý các sự cố

LAB: Hệ thống nhúng

 • KIT ARM – SAMSUNG
 • Linux OS
 • Java (Eclipse)

LAB: Giao tiếp & điều khiển thiết bị ngoại vi

 • Lập trình các giao tiếp, điều khiển truy xuất & thu thập dữ liệu
 • PIC18F4450, Arduino
 • Serial, USB, Ethernet, WiFi

Khoa công nghệ Điện tử