Menu

Hoạt động tiêu biểu

Các hoạt động tiêu biểu của Bộ môn Điện tử tự động

Sinh viên ngành Điện tử tự động trong hoạt động nghiên cứu khoa học


Sinh viên ngành Điện tử tự động trong một tiết học thực hành


 

Khoa công nghệ Điện tử