Menu

Nhân sự

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ cán bộ và giảng viên Bộ môn Điện tử Viễn thông hiện có 16 giảng viên, trong đó gồm có: 04 Tiến sỹ, 07 Nghiên cứu sinh, 05 Thạc sĩ.

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Hoàng Việt

Danh sách Giảng viên:

STT Họ và tên Trình độ Giới tính
1 Hà Thị Đẹp Tiến sĩ Nữ
2 Bùi Thư Cao Tiến sĩ Nam
3 Nguyễn Hoàng Việt Tiến sĩ Nam
4 Nguyễn Tấn Lộc Tiến sĩ Nam
5 Lê Văn Hùng Thạc sĩ Nam
6 Phù Trần Tín Tiến sĩ Nam
7 Đào Thị Thu Thủy Thạc sĩ, NCS Nữ
8 Tôn Thất Phùng Thạc sĩ Nam
9 Nguyễn Tiến Tùng Thạc sĩ, NCS Nam
10 Nguyễn Văn An Thạc sĩ Nam
11 Phạm Minh Nam Thạc sĩ, NCS Nam
12 Mạc Đức Dũng Thạc sĩ Nam
13 Huỳnh Tuyết Vy Thạc sĩ Nữ
14 Trần Quý Hữu Thạc sĩ, NCS Nam

Phân công nhiệm vụ

STT Tên giảng viên Lĩnh vực nghiên cứu, chuyên môn
1 TS. Nguyễn Hoàng Việt (Trưởng BM)

Email: nguyenhoangviet@iuh.edu.vn

Cơ sở viễn thông

Hệ thống viễn thông
Hệ thống thông tin quang

2 TS. Bùi Thư Cao ( Trưởng Khoa ĐT)

Email: bui_thu_cao@yahoo.com

Hệ thống viễn thông

Mạng thế hệ mới

Điện tử y sinh

3 ThS. Trần Quý Hữu

Email : tranquyhuu@iuh.edu.vn

Mạng và truyền dữ liệu

Kỹ thuật Audio-Video

4 TS. Phù Trần Tín

Email : phutrantin79@yahoo.com

Mạng và truyền dữ liệu

Mạng VoIP

5 ThS. Nguyễn Văn An

Email : ans.ATC@gmail.com

Kỹ thuật Audio-Video

Truyền hình số

6 ThS. Đào Thị Thu Thủy

Email : dthuthuy2000@yahoo.com

Xử lý số tín hiệu

Xử lý ảnh,video

7 NCS. Phạm Minh Nam

Email : pmnam2002@yahoo.com

Anten truyền sóng

Hệ thống viễn thông

8 NCS. Nguyễn Tiến Tùng

Email : nguyentientung2610@yahoo.com.vn

Anten truyền sóng

Lý thuyết tín hiệu

9 ThS. Tôn Thất Phùng

Email : tonthatphung@gmail.com

Thiết bị đầu cuối viễn thông

Tổng đài nội bộ, tổng đài IP

Mạng viễn thông nâng cao.

Mạng thế hệ mới.

10 TS. Nguyễn Tấn Lộc

Email : nguyentanloc@iuh.edu.vn

MEMS-based resonators, oscillator
11 TS. Hà Thị Đẹp

Email : hathidep@iuh.edu.vn

Mạng và truyền dữ liệu
12 Th.S. Huỳnh Tuyết Vy

Email : huynhtuyetvy@iuh.edu.vn

Định tuyến chuyển mạch
13 Th.S. Lê Văn Hùng

Email : hung_levan_84@yahoo.com

Thông tin số.

Radar xuyên đất.

Mã kênh truyền …

14 ThS. Mạc Đức Dũng

Email : macducdung@iuh.edu.vn

Cơ sở viễn thông

Mạng thế hệ mới

Khoa công nghệ Điện tử