Menu

Nhân sự

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ cán bộ và giảng viên Bộ môn Điện tử Viễn thông hiện có 16 giảng viên, trong đó gồm có: 04 Tiến sỹ, 07 Nghiên cứu sinh, 05 Thạc sĩ.

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Hoàng Việt

Danh sách Giảng viên:

STT Họ và tên Trình độ Giới tính
1 Hà Thị Đẹp Tiến sĩ Nữ
2 Bùi Thư Cao Tiến sĩ Nam
3 Nguyễn Hoàng Việt Tiến sĩ Nam
4 Nguyễn Tấn Lộc Tiến sĩ Nam
5 Hà Văn Kha Ly NCS, Thạc sĩ Nam
6 Lê Văn Hùng NCS, Thạc sĩ Nam
7 Phù Trần Tín NCS, Thạc sĩ Nam
8 Đào Thị Thu Thủy Thạc sĩ Nữ
9 Tôn Thất Phùng Thạc sĩ Nam
10 Nguyễn Tiến Tùng NCS, Thạc sĩ Nam
11 Nguyễn Văn An Thạc sĩ Nam
12 Phạm Minh Nam NCS, Thạc sĩ Nam
13 Mạc Đức Dũng Thạc sĩ Nam
14 Nguyễn Thanh Đức NCS, Thạc sĩ Nam
15 Huỳnh Tuyết Vy Thạc sĩ Nữ
16 Trần Quý Hữu NCS, Thạc sĩ Nam

Phân công nhiệm vụ

STT Tên giảng viên Lĩnh vực nghiên cứu, chuyên môn
1 TS. Nguyễn Hoàng Việt (Trưởng BM)

Email: nguyenhoangviet@iuh.edu.vn

Cơ sở viễn thông

Hệ thống viễn thông
Hệ thống thông tin quang

2 TS. Bùi Thư Cao ( Trưởng Khoa ĐT)

Email: bui_thu_cao@yahoo.com

Hệ thống viễn thông

Mạng thế hệ mới

Điện tử y sinh

3 ThS. Trần Quý Hữu

Email : tranquyhuu@iuh.edu.vn

Mạng và truyền dữ liệu

Kỹ thuật Audio-Video

4 NCS. Phù Trần Tín

Email : phutrantin79@yahoo.com

Mạng và truyền dữ liệu

Mạng VoIP

5 ThS. Nguyễn Văn An

Email : ans.ATC@gmail.com

Kỹ thuật Audio-Video

Truyền hình số

6 ThS. Đào Thị Thu Thủy

Email : dthuthuy2000@yahoo.com

Xử lý số tín hiệu

Xử lý ảnh,video

7 NCS. Phạm Minh Nam

Email : pmnam2002@yahoo.com

Anten truyền sóng

Hệ thống viễn thông

8 NCS. Hà Văn Kha Ly

(Đang du học tại Úc)

Hệ thống viễn thông

Hệ thống thông tin quang

Hệ thống cáp viễn thông

Mạng viễn thông nâng cao.

9 ThS. Nguyễn Tiến Tùng

Email : nguyentientung2610@yahoo.com.vn

Anten truyền sóng

Lý thuyết tín hiệu

10 ThS. Tôn Thất Phùng

Email : tonthatphung@gmail.com

Thiết bị đầu cuối viễn thông

Tổng đài nội bộ, tổng đài IP

Mạng viễn thông nâng cao.

Mạng thế hệ mới.

11 TS. Nguyễn Tấn Lộc

Email : nguyentanloc@iuh.edu.vn

MEMS-based resonators, oscillator
12 TS. Hà Thị Đẹp

Email : hathidep@iuh.edu.vn

Mạng và truyền dữ liệu
13 Th.S. Huỳnh Tuyết Vy

Email : huynhtuyetvy@iuh.edu.vn

Định tuyến chuyển mạch
14 NCS. Lê Văn Hùng

Email : hung_levan_84@yahoo.com

Thông tin số.

Radar xuyên đất.

Mã kênh truyền …

15 NCS Nguyễn Thanh Đức

Email : thanhduc1910vn@gmail.com

(Đang du học tại Hàn Quốc)

Hệ thống viễn thông

Mạng thế hệ mới

Qui hoạch, tối ưu, đánh giá chất lượng dịch vụ mạng

16 ThS. Mạc Đức Dũng

Email : macducdung@iuh.edu.vn

Cơ sở viễn thông

Mạng thế hệ mới

Khoa công nghệ Điện tử