Menu

Hoạt động tiêu biểu

Các hoạt động tiêu biểu của Bộ môn Điện tử viễn thông

Tham quan kiến tập cho sinh viên năm nhất 2019

Một số hình ảnh bảo vệ KLTN năm 2019

Sinh viên ngành Điện tử viễn thông trong hoạt động nghiên cứu khoa học


Sinh viên ngành Điện tử viễn thông trong một tiết học thực hành


 

Khoa công nghệ Điện tử