Menu

Bộ môn ĐT-TĐ thông báo: Mở học phần “Hệ thu thập số liệu, điều khiển và giám sát (SCADA)”, ngày học dự kiến 16/09/2019

Bộ môn Điện tử – tự động thông báo: Khoa đang mở học phần “Hệ thu thập số liệu, điều khiển và giám sát(SCADA)”, ngày học dự kiến bắt đầu từ 16/09/2019. Đây là lớp vét cuối cùng của sinh viên từ Khóa 11 trở về trước. Các em chú ý đăng ký và đóng học phí trước ngày trên.

Trân trọng thông báo.

TBM

Khoa công nghệ Điện tử