Menu

Các công trình nghiên cứu đã công bố năm 2014

Năm 2014

Tạp chí quốc tế

1. ThangLong Mai, YaoNan Wang, Adaptive-backstepping force/motion control for mobile-manipulator robot based on fuzzy CMAC neural networks, Control Theory and Technology, Vol. 12, No. 4, 2014. (EI)

2. ThangLong Mai, YaoNan Wang, Adaptive force/motion control system based on recurrent fuzzy wavelet CMAC neural networks for condenser cleaning crawler-type mobile manipulator robot, IEEE Transactions on Control Systems Technology, Vol. 22, No. 5, 2014. (SCI)

3. YaoNan Wang, ThangLong Mai, Jianxu Mao, Adaptive Motion/Force Control Strategy for Non-holonomic Mobile Manipulator Robot using Recurrent Fuzzy Wavelet Neural Networks, Engineering Applications of Artificial Intelligent, Vol. 34, 2014. (SCIE)

4. ThangLong Mai, YaoNan Wang, Adaptive-WFCNNs-backstepping force/motion control system for mobile-manipulator robot, Kybernetes, Vol. 43, No. 2, 2014. (SCIE)

5. ThangLong Mai, YaoNan Wang, Adaptive position tracking control system based on recurrent fuzzy wavelet neural networks for robot manipulators, Journal of Systems and Control Engineering, Vol. 228, No. 7, 2014. (SCIE)

6. ThangLong Mai, YaoNan Wang, Adaptive position tracking system and force control strategy for mobile robot manipulators using fuzzy wavelet neural networks, Journal of Intelligent and Robotics Systems, Pulished online, 2014. (SCIE)

7. Tat-Bao-Thien Nguyen, Teh-Lu Liao and Jun-Juh Yan, An Improved Adaptive Tracking Controller of Permanent Magnet Synchronous Motor, Abstract and Applied Analysis, Vol. 2014, 2014. (SCIE) 

8. Tat-Bao-Thien Nguyen, Teh-Lu Liao and Jun-Juh Yan, “Adaptive Sliding Mode Control of Chaos in Permanent Magnet Synchronous Motor via Fuzzy Neural Networks,” Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2014, 2014. (SCIE)

9. Hoang Nguyen, A ROF system employing FBG and low-cost DML to generate OFDM signals, Journal of Optics, Vol. 43, No. 2, 2014.

10. HoangViet Nguyen, A Cost-effective DD-OFDM ROF System Employing FBG and DML to Generate Optical mm-Wave, Journal of Optical Communications, Vol. 35, No. 2, 2014.

11. Huu-Toan Tran, Hong Cheng, XiChuan Lin, Mien-Ka Duong, Rui Huang, The relationship between physical human-exoskeleton interaction and dynamic factors: using a learning approach for control applications, Science China Information Sciences, Vol. 57, No. 12, 2014. (SCIE).

12. N. T. Luy, N. T. Thanh, and H. M. Tri, Reinforcement learning-based intelligent tracking control for wheeled mobile robot, Transactions of the Institute of Measurement and Control, Vol. 36, No. 7, 2014. (SCIE).

13. Nguyen Ngoc Son, Ho Pham Huy Anh, Adaptive Backstepping Self-Balancing Control of Two-Wheel Electric Scooter, International Journal of Advanced Robotic Systems, 11:165, 2014. (SCIE)

14. Tan-Loc Nguyen, Jing-Fu Bao, ,Jun-Wen Jiang, Yuan Ling, Xin-Yi Li, A 10-MHz SOI-Based Face Shear Square Micromechanical Resonator, Journal of Electronic Science and Technology of China, Vol. 12, No. 1, 2014.

Tạp chí trong nước

1. Nguyễn Ngọc Sơn, Hồ Phạm Huy Ánh, Thuật toán tiến hóa vi sai tối ưu mô hình nơ rôn thích nghi ứng dụng để nhận dạng hệ động học phi tuyến đa biến, Chuyên san Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa, 2014.

2. Nguyen Ngoc Son, Ho Pham Huy Anh, Hybrid PD and adaptive backstepping control for self-balancing two-wheel electric scooter, Journal of Computer Science and Cybernetics (Việt Nam), 2014.

Hội nghị quốc tế

1. Nguyen Dang Chien, Luu The Vinh, and Chun-Hsing Shih, Suitability of low-bandgap semiconductors for energy-efficient tunnel-field effect transistors, The 3rd Solid State Systems Symposium-VLSI and Semiconductor Related Technologies, 4S-2014 and the 17th International Conference on Analog VLSI Circuits, AVIC 2014, 2014.

2. Tat-Bao-Thien Nguyen, Teh-Lu Liao, Hang-Hong Kuo, and Jun-Juh Yan, Speed tracking control for an uncertain permanent magnet synchronous motor drive system, The 2nd International Conference on Intelligent Systems and Image Processing 2014 (ICISIP2014), Kitakyushu, Japan, 2014.

3. Tat-Bao-Thien Nguyen, Teh-Lu Liao and Jun-Juh Yan, Chaos Synchronization in Josephson Junction Using MIMO Fuzzy Neural Controller, The 2014 International Conference on Electrical and Electronic Engineering (EEE2014), Hong Kong, China, 2014.

4. Huu-Toan Tran, Hong Cheng, Mien-Ka Duong, Hangming Zheng, Fuzzy-based impedance regulation for control of the coupled human-exoskeleton system, IEEE Conf. on Robotics and Biomimetics, Bali, Indonesia, 2014. (EI)

5. Huu-Toan Tran, Hong Cheng, et. al., Learning the Relation of Physical Interaction to Dynamic Factors during Human-Exoskeleton Collaboration, IEEE Conf. on Multisensor Fusion and Information Integration, Bejing, China, 2014. (EI)

6. Cao Bui-Thu, Hai Nguyen-Thanh, Tinh Nguyen-Dinh, An Efficient Framework for Feature Extraction in a Multi-Lead ECG System, in The first NAFOSTED Conference International and Computer Science, Ha Noi, Vietnam, 2014.

7. Cao Bui-Thu, Thuong Le-Tien, Tuan Do-Hong, Hoang Nguyen-Duc, An Efficient Approach Based on Bayesian MAP for Video Super-Resolution, Proceeding of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC2014), IEEE-REV, Ha Noi city, Vietnam, 2014.

8. Duc Nguyen-Thanh, Cao Bui-Thu, Thuong Le-Tien, Toi Le-Thanh, LTE Indoor MIMO Performances Field Measurement, Proceeding of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC2014), IEEE-REV, Ha Noi City, Vietnam, 2014.

9. Hue T. Tran, Hai T. Nguyen, Hieu V. Phan, V. Van Toi, Thuyen V. Ngo, Cao Bui-Thu, An EEG-Controlled Wheelchair Using Eye Movements, Proceeding of The 5th International Conference on The Development of Biomedical Engineering (BME2014), Ho Chi Minh City, Vietnam, 2014.

10. Nguyen Ngoc Son, Ho Pham Huy Anh and Truong Dinh Chau, Inverse Kinematics Solution for Robot Manipulator based on Adaptive MIMO Neural Network Model Optimized by Hybrid Differential Evolution Algorithm, IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO2014), Bali, Indonesia, 2014.

11. Nguyen Ngoc Son, Ho Pham Huy Anh, Adaptive MIMO Neural Network Model Optimized by Differential Evolution Algorithm for Manipulator Kinematic System Identification, International Conference on Automatic Control Theory and Application (ACTA-14), BangKok, 2014.

12. Tan-Loc Nguyen, Mingzheng Pan, Yuan Ling, Zhipeng Li, Jingfu Bao, Design of A 10-MHz low phase-noise oscillator using second-mode face shear square micromechanical resonator, 2014 IEEE International Conference on Communication and Electronic (ICCE 2014), 2014.

Hội nghị trong nước

1. Võ Xuân Ân, Nghiên cứu phân bố hiệu suất bên trong buồng chì đối với detector bán dẫn siêu tinh khiết, Hội nghị Khoa học Trường Đại học Khoa học tự nhiên lần thứ IX, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Mã số II-P-1.31, 2014.

2. Nguyen Ngoc Son, Ho Pham Huy Anh and Truong Dinh Chau, Adaptive Neural Network Model Optimized by Differential Evolution Algorithm for Identification of 5-DOF Robot Manipulator Dynamic System, Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 7 VCM-2014, 2014.

3. Nguyễn Tấn Lộc, Lê Văn Hùng, Trích xuất tham số mô hình cho bộ cộng hưởng MEMS vuông Face-Shear, Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về Cơ Điện tử – VCM-2014, ĐH Lạc Hồng, Biên Hòa, Đồng Nai, 2014.

4. Nguyễn Thanh Đức, Space Diversity In Indoor 2×2 Mimo Lte, CSERIUH-The 5th Conference on Science and Engineering Research, Industrial University of HCMC, 2014.

5. Nguyễn Thanh Đức, A Designed Software For Mobile Cellular Network Planning, CSERIUH-The 5th Conference on Science and Engineering Research, Industrial University of HCMC, 2014.

6. Huỳnh Minh Ngọc, Nguyễn Thị Phương Hà, Điều khiển neuron mờ hệ con lắc ngược, Hội nghị khoa học Đại học Công nghiệp Tp. HCM, lần 5, 2014.

Khoa công nghệ Điện tử