Menu

Nhân sự CLB SV NCKH

STT       HỌ VÀ TÊN         MSSV     SỐ ĐT
1 Trần Đình Hưng 17035971 0935882708
2 Lê Hoàng Khánh 17013111 0915145945
3 Hồ Ngọc Hân 17013881 0969323044
4 Đặng Thái Huy 17013411 01264438382
5 Hứa Đức Duy 17033351 0971537399
6 Nguyễn Tín 17016141 0354031762
7 Nguyễn Duy Khánh 17023051 0337342705
8 Lại Thanh Tùng 17038601 0964710387
9 Đào Anh Kỷ 17104891 0355365288
10 Nguyễn Phước Nguyên 16024011 0399646333
11 Lê Vũ Phong 16052491 0968308501
12 Trần Thị Tuyết Trinh 16028481 0332802110
Khoa công nghệ Điện tử