Menu

Danh sách sinh viên đủ điều kiện về kết quả học tập được cấp học bổng HK2 NH 2018-2019

Danh sách sinh viên đủ điều kiện về kết quả học tập được cấp học bổng HK2 NH 2018-2019

Đính kèm là file danh sách đề xuất cấp học bổng cho sinh viên đủ điều kiện về kết quả học tập trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 do Phòng Đào Tạo xét.
Sinh viên vui lòng kiểm tra và phản hồi về Khoa hoặc Phòng Đào Tạo từ nay 31/7/2019 đến hết ngày 05/8/2019.
Sau khi Phòng Công tác sinh viên gửi kết quả xếp loại rèn luyện về Phòng Đào tạo chậm nhất đến hết ngày 03/8/2019, vào ngày 06/8//2019, Phòng Đào tạo sẽ tổng hợp kết quả học tập và kết quả rèn luyện lập danh sách trình Ban Giám hiệu Quyết định học bổng học kỳ 2 năm học 2018-2019.
Khoa công nghệ Điện tử