Menu

Danh sách sinh viên khóa mới không thực hiện khám sức khỏe theo quy định.

Đính kèm thông báo này là danh sách sinh viên không thực hiện khám sức khỏe theo quy định (do Phòng Công tác Sinh viên thống kê). Nay yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách: phải bổ sung giấy khám sức khỏe cho Phòng Công tác Sinh viên trước ngày 20/9/2019.

[12-09-2019_14.33.49]ds_sinh_vien_dhdt15_chua_kham_suc_khoe_p.ctsv_thong_ke

Khoa công nghệ Điện tử