Menu

Đại học liên thông

ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG – HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG – 52510302

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT Mã môn học Tên môn học Mã học phần Số tín chỉ
Học kỳ 1 15
Học phần bắt buộc 15
1 2813011 Xác suất thống kê (Toán chuyên đề 1) 2813011 2(2,0,4)
2 2802103 Cơ sở viễn thông 2802103 3(3,0,6)
3 2813003 Toán A3 2813003 2(2,0,4)
4 2802051 Lí thuyết tín hiệu ngành điện tử 2802051 2(2,0,4)
5 2802038 Mạch điện tử 2 2802038 2(2,0,4)
6 2802022 Lí thuyết trường điện từ ngành điện tử 2802022 2(2,0,4)
7 2802037 Kỹ thuật số 2 2802037 2(2,0,4)
Học phần tự chọn 0
Học kỳ 2 20
Học phần bắt buộc 18
1 2802065 Xử lí số tín hiệu 2802065 2(2,0,4)
2 2802060 Thí nghiệm Xử lí số tín hiệu 2802060 2(0,4,2)
3 2802105 Hệ thống viễn thông 2802105 3(3,0,6)
4 2802064 Thí nghiệm thiết kế bằng FPGA 2802064 2(0,4,2)
5 2802101 Kĩ thuật siêu cao tần 2802101 2(2,0,4)
6 2802078 Đồ án học phần 2A 2802078 2(0,4,2)
7 2802044 Thiết kế mạch tích hợp 2802044 2(2,0,4)
8 2802030 Thí nghiệm Mạch điện tử 2 2802030 1(0,2,1)
9 2802141 Mạng thế hệ mới 2802141 2(2,0,4)
Học phần tự chọn
(Sinh viên được chọn một trong hai học phần sau đây)
2
1 2802460 Hệ thống thông tin quang 2802460 2(2,0,4)
2 2802128 Kỹ thuật Audio/Video 2802128 2(2,0,4)
Học kỳ 3 10
Học phần bắt buộc 9
1 2899406 Chứng chỉ tin học 2899406 0(0,0,0)
2 2802110 Anten-Truyền sóng 2802110 2(2,0,4)
3 2802999 Đồ án tốt nghiệp 2802999 5(5,0,10)
4 2802118 Thí nghiệm viễn thông 2802118 2(0,4,4)
Học phần tự chọn
(Sinh viên được chọn một trong hai học phần sau đây)
1
1 2802123 Thực hành Thiết bị đầu cuối viễn thông 2802123 1(0,2,2)
2 2802124 Thực hành sửa chữa điện thoại di động 2802124 1(0,2,2)
Khoa công nghệ Điện tử