Menu

Đại học

1. Đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, Mã ngành: 7510302

1.1 Mục tiêu:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông, người học có thể:

 • Ứng dụng kiến thức và kỹ năng, sử dụng các công cụ hiện đại để phân tích, thiết kế, vận hành và khai thác một cách hiệu quả các hệ thống điện tử viễn thông.
 • Quản lý và lãnh đạo đội ngũ kỹ thuật để thực hiện các dự án công nghệ kỹ thuật.
 • Sử dụng có hiệu quả các công nghệ có sẵn, nghiên cứu và phát triển để tạo ra công nghệ mới bền vững, đáp ứng nhu cầu xã hội.
 • Xác định được giá trị cuộc sống, đạo đức nghề nghiệp và có ý thức học tập suốt đời.

1.2 Chuẩn đầu ra:

 • a. Có khả năng lựa chọn và áp dụng các kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật phạm vi rộng (Fundamentals).
 • b. Có khả năng lựa chọn và áp dụng kiến thức toán học, khoa học, kỹ thuật, và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi việc vận dụng các nguyên lý và qui trình ứng dụng hoặc các phương pháp luận (Application).
 • c. Có khả năng thực hiện các phương pháp đo đạc và kiểm chuẩn; có thể tiến hành, phân tích và giải thích các thí nghiệm; và áp dụng các kết quả thí nghiệm để cải thiện các quy trình (Experiment & Analysis & Evaluation).
 • d. Có khả năng thiết kế hệ thống, thành phần, hoặc các quá trình cho các vấn đề công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông trên phạm vi rộng, nhưng phải phù hợp với mục tiêu chương trình đào tạo (Design).
 • e. Có khả năng làm việc hiệu quả với vai trò thành viên hoặc vai trò lãnh đạo trong một đội kỹ thuật (Teamwork).
 • f. Có khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật (Problem Solving).
 • g. Có khả năng viết văn bản, thuyết trình, và truyền đạt thông tin trong cả hai môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; và có khả năng để xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật thích hợp (Communication).
 • h. Có sự hiểu biết về nhu cầu và khả năng tự định hướng phát triển nghề nghiệp liện tục (Lifelong learning).
 • i. Có hiểu biết về khoa học xã hội và cam kết giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn với trách nhiệm đạo đức, trong đó tôn trọng sự khác biệt (Ethics).
 • j. Có kiến thức về tác động của các giải pháp kỹ thuật công nghệ trong một bối cảnh xã hội và toàn cầu (Impact).

1.3 Chương trình đào tạo Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông

1.3.1. Khóa 2013 (Khóa 9)

         a. Đại học Điện tử Viễn thông.

         b. Đại học Điện tử Tự động.

         c. Đại học Điện tử Máy tính.

1.3.2. Khóa 2014, 2015, 2016, 2017 (Khóa 10, 11, 12, 13)

         a. Đại học Điện tử Viễn thông.

         b. Đại học Điện tử Tự động.

         c. Đại học Điện tử Máy tính.

Lưu ý: từ khóa 2016 đến khóa 2017 (Khóa 12 và 13), ngành này chỉ đào tạo theo hướng viễn thông (Điện tử viễn thông).

1.3.3. Khóa 2018 trở đi (Khóa 14 trở đi)

Chương trình đào tạo được phân làm hai hướng:

a. Hướng Viễn thông

b. Hướng Công nghiệp thông minh


2. Đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính, Mã ngành: 7480108

1.1 Mục tiêu:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính, người học có thể:

 • Ứng dụng kiến thức và kỹ năng, sử dụng các công cụ hiện đại để phân tích, thiết kế, vận hành và khai thác một cách hiệu quả các hệ thống điện tử máy tính.
 • Quản lý và lãnh đạo đội ngũ kỹ thuật để thực hiện các dự án công nghệ kỹ thuật.
 • Sử dụng có hiệu quả các công nghệ có sẵn, nghiên cứu và phát triển để tạo ra công nghệ mới bền vững, đáp ứng nhu cầu xã hội.
 • Xác định được giá trị cuộc sống, đạo đức nghề nghiệp và có ý thức học tập suốt đời.

1.2 Chuẩn đầu ra:

 • a. Có khả năng lựa chọn và áp dụng các kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật phạm vi rộng (Fundamentals).
 • b. Có khả năng lựa chọn và áp dụng kiến thức toán học, khoa học, kỹ thuật, và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi việc vận dụng các nguyên lý và qui trình ứng dụng hoặc các phương pháp luận (Application).
 • c. Có khả năng thực hiện các phương pháp đo đạc và kiểm chuẩn; có thể tiến hành, phân tích và giải thích các thí nghiệm; và áp dụng các kết quả thí nghiệm để cải thiện các quy trình (Experiment & Analysis & Evaluation).
 • d. Có khả năng thiết kế hệ thống, thành phần, hoặc các quá trình cho các vấn đề công nghệ kỹ thuật điện tử máy tính trên phạm vi rộng, nhưng phải phù hợp với mục tiêu chương trình đào tạo (Design).
 • e. Có khả năng làm việc hiệu quả với vai trò thành viên hoặc vai trò lãnh đạo trong một đội kỹ thuật (Teamwork).
 • f. Có khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật (Problem Solving).
 • g. Có khả năng viết văn bản, thuyết trình, và truyền đạt thông tin trong cả hai môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; và có khả năng để xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật thích hợp (Communication).
 • h. Có sự hiểu biết về nhu cầu và khả năng tự định hướng phát triển nghề nghiệp liện tục (Lifelong learning).
 • i. Có hiểu biết về khoa học xã hội và cam kết giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn với trách nhiệm đạo đức, trong đó tôn trọng sự khác biệt (Ethics).
 • j. Có kiến thức về tác động của các giải pháp kỹ thuật công nghệ trong một bối cảnh xã hội và toàn cầu (Impact).

1.3 Chương trình đào tạo Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính

1.3.1. Khóa 2016, 2017 (Khóa 12, 13)

a. Hệ thống nhúng.

b. Hệ thống thông minh.

1.3.2. Khóa 2018 trở đi (Khóa 14)

Công nghệ kỹ thuật máy tính.

3. Đại học ngành IoT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng, Mã ngành: 7510304

1.1 Mục tiêu:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính, người học có thể:

 • Ứng dụng kiến thức và kỹ năng, sử dụng được các công cụ hiện đại để phân tích, thiết kế, vận hành và khai thác một cách hiệu quả các thiết bị và hệ thống trong lĩnh vực điện tử, IoT và các hệ thống thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
 • Quản lý và lãnh đạo một nhóm chuyên gia trong việc thực hiện các dự án thiết kế và chuyển giao công nghệ.
 • Nghiên cứu và khai thác hiệu quả những công nghệ hiện tại và có khả năng phát triển nó tạo ra những công nghệ mới mang lại hiệu quả cao trong kinh tế, môi trường và con người.
 • Nhận thức được giá trị cuộc sống, có thái độ đạo đức nhân văn và lý tưởng sống cao đẹp.

1.2 Chuẩn đầu ra:

 • a- Có khả năng lựa chọn và áp dụng các kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử, IoT và các hệ thống thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Fundamentals)
 • b- Có khả năng lựa chọn và áp dụng kiến thức toán học, khoa học, kỹ thuật, và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật trong trong lĩnh vực điện tử, IoT và các hệ thống thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Application)
 • c- Khả năng thực hiện các phương pháp đo đạc và kiểm chuẩn; có thể tiến hành, phân tích và giải thích các thí nghiệm; và áp dụng các kết quả thí nghiệm để cải thiện các quy trình (Experiment & Analysis & Evaluation)
 • d- Khả năng thiết kế hệ thống, thành phần, hoặc các qui trình cho các vấn đề kỹ thuật công nghệ trên phạm vi rộng, nhưng phải phù hợp với mục tiêu đào tạo ngành IoT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng (Design)
 • f- Khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử, IoT công nghiệp và các hệ thống thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Problem solving).
 • e- Khả năng hoạt động hiệu quả với vai trò là một thành viên hoặc người lãnh đạo trong nhóm kỹ thuật (Teamwork)
 • g- Có khả năng truyền đạt thông tin trong cả hai môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; và có khả năng để xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật thích hợp (Communication)
 • h- Có khả năng biết về nhu cầu và khả năng tự định hướng phát triển nghề nghiệp. (Lifelong learning)
 • j- Có kiến thức về tác động của các giải pháp công nghệ kỹ thuật trong một bối cảnh xã hội và toàn cầu. (Impacti- Có sự hiểu biết về khoa học xã hội và cam kết giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn và đạo đức, trong đó có tôn trọng sự khác biệt (Ethics

1.3 Chương trình đào tạo Đại học ngành IoT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng: Bắt đầu tuyển sinh năm học 2020.


Khoa công nghệ Điện tử