Menu

Mô hình đào tạo

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ 

Chú thích các hệ đào tạo:

  • Thạc sĩ: Chính qui, thời gian đào tạo 2 năm
  • ĐHCQ: Đại học chính qui, thời gian đào tạo 4 năm
  • CĐCQ: Cao đẳng chính qui, thời gian 2.5 năm
  • ĐHVLVH: Đại học liên thông cao đẳng lên đại học, thời gian đào tạo 1.5 năm

NGÀNH ĐÀO TẠO


Bậc thạc sĩ:

1- Ngành Kỹ thuật điện tử; Mã ngành: 60520203

 Bậc đại học:

1- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông; Mã: 7510302

2- Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính; Mã: 7480108

3- Ngành IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng; Mã: 7510304

 Bậc cao đẳng:

1- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Mã: 6510312


 

Khoa công nghệ Điện tử