Đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học

Image result for new gif Đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học Khóa 12 năm 2019-2020

  1. Đề tài hướng điện tử-viễn thông
  2. Đề tài hướng điện tử-máy tính
  3. Đề tài hướng điện tử-tự động

Đề tài khóa luận tốt nghiệp khóa cũ (Khóa 11), năm 2018-2019

  1. Bộ môn Viễn thông
  2. Bộ môn Máy tính
  3. Bộ môn Tự động

Đề tài khóa luận tốt nghiệp các khóa cũ (Khóa 8,9,10) những năm trước

  1. Bộ môn Viễn thông
  2. Bộ môn Máy tính
  3. Bộ môn Tự động
Khoa công nghệ Điện tử