Menu

Tầm nhìn – Sứ mạng – Chiến lược phát triển

Tầm nhìn và Sứ mạng của Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

1. Tầm nhìn

Trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia có vai trò tiên phong đối với sự phát triển của các trường thuộc Bộ Công Thương, nằm trong nhóm 10 trường đại học hàng đầu của Việt Nam theo định hướng ứng dụng, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực về đào tạo nhân lực chất lượng cao.

2. Sứ mạng

Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng nghề nghiệp tiếp cận với thực tiễn trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm tạo ra giá trị vật chất và tinh thần phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của ngành Công Thương và của đất nước một cách có hiệu quả.

Tầm nhìn – Sứ mạng và Chiến lược phát triển đào tạo của Khoa

1. Tầm nhìn

Trở thành Khoa trọng điểm nằm trong nhóm 10 đơn vị đào tạo hàng đầu của Việt Nam thuộc lĩnh vực điện tử theo định hướng ứng dụng, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực về đào tạo nhân lực chất lượng cao.

2. Sứ mạng

Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thực tiễn, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện tử.

3. Chiến lược phát triển đào tạo

alt

  • Dạy và học theo phương pháp tích cực.
  • Phát triển chương trình đào tạo tiếp cận theo tiêu chuẩn ABET.
  • Đánh giávà phát triển các hoạt động đào tạo tiếp cận theo tiêu chuẩn ABET.
  • Chuẩn hóa giáo trình giảng dạy.
  • Không ngừng nâng cao năng lực giảng viên và cán bộ quản lý.
  • Xây dựng môi trường học tập, giảng dạy và NCKH tốt cho giảng viên và sinh viên.
  • Đẩy mạnh hoạt động NCKH theo hướng ứng dụng thực tiễn sản xuất.
  • Gắn kết hoạt động đào tạo với thực tế sản xuất tại doanh nghiệp.
Khoa công nghệ Điện tử