Menu

Thông báo danh sách dự thi Toeic dành cho các lớp chất lượng cao

Nội dung: Sinh viên truy cập đường dẫn sau đây để biết thông tin và tham gia dự thi đúng giờ.

http://ffl.iuh.edu.vn/ds-thi-xep-lop-toeic-dot-3_ngay-09-11-2019

Khoa công nghệ Điện tử