Menu

Thông báo Học bổng sinh viên vượt khó hiếu học năm 2019.

Thông báo Học bổng sinh viên vượt khó hiếu học năm 2019.
Sinh viên đọc các tiêu chuẩn của học bổng và cách nộp hồ sơ theo như thông báo đính kèm. Sau đó làm đơn theo mẫu quy định, nộp về cho Lớp trưởng (hoặc Bí thư lớp), cuối cùng Đoàn khoa sẽ tổng hợp danh sách và đơn gửi về Phòng Công tác sinh viên.
Thời hạn nộp hồ sơ cho Lớp trưởng (hoặc Bí Thư lớp): từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/11/2019.
Thời hạn Lớp trưởng (hoặc Bí Thư lớp) nộp hồ sơ cho Đoàn khoa: đến hết ngày 13/11/2019.
Khoa công nghệ Điện tử