Menu

Thông báo nộp minh chứng bài báo hội nghị khoa học trẻ YSC-IUH 2019 để cộng điểm bảo vệ khoá luận tốt nghiệp

Các sinh viên đã nộp bài báo hội nghị khoa học trẻ YSC-IUH 2019 cần bổ sung minh chứng khi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp để cộng điểm. Minh chứng gồm:

  1. Bài báo
  2. Thư xác nhận nộp bài của hội nghị

Trân trọng,

Khoa Công nghệ Điện tử

Khoa công nghệ Điện tử