Menu

Thông báo về việc kiểm tra danh sách xét cấp Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Phòng Đào tạo đã hoàn tất danh sách xét cấp Học bổng Khuyến khích học tập của HK2 (2019-2020) cho sinh viên (danh sách học bổng đính kèm).

Để đảm bảo quyền lợi của mình, sinh viên nếu có thắc mắc, vui lòng phản hồi thông tin cho Giáo vụ khoa hoặc cô Huế Chi và cô Hải Hiền – phòng Đào tạo – trước ngày 19/10/2020.

Liên kết tải về: http://fet.iuh.edu.vn/images/2020/10/hoc-bong-hk2-2019-2020-gui-chi-chi.xls

Khoa công nghệ Điện tử