Menu

Thông báo xét cấp học bổng vượt khó hiếu học năm 2020

Liên kết tải về:

http://fet.iuh.edu.vn/images/2020/11/thong-bao-xet-cap-hoc-bong-vuot-kho-hieu-hoc-nam-2020.pdf

http://fet.iuh.edu.vn/images/2020/11/01-don-de-nghi-cap-hoc-bong-2020.docx

http://fet.iuh.edu.vn/images/2020/11/00-ds-de-nghi-cap-hoc-bong-cua-don-vi.xls

Khoa công nghệ Điện tử