Menu

Ban chủ nhiệm khoa

hinh maithanglong

Trưởng Khoa

TS. Mai Thăng Long

ĐT liên hệ: 0902698315

 Email: maithanglong@iuh.edu.vn


Phó Trưởng Khoa

 TS. Nguyễn Ngọc Sơn

ĐT liên hệ: 0976645726

Email: nguyenngocson@iuh.edu.vn

Phó Trưởng Khoa

PGS. TS. Nguyễn Tấn Lũy

ĐT liên hệ: 0903640709

Email: nguyentanluy@iuh.edu.vn


Trưởng Bộ môn Kỹ thuật máy tính

TS. Ong Mẫu Dũng

ĐT liên hệ: 0902572383

Email: ongmaudung@iuh.edu.vn


iuhdila

Trưởng Bộ môn Điện tử cơ sở

TS. Võ Xuân Ân

ĐT liên hệ: 0908139084

Email: voxuanan@iuh.edu.vn


Trưởng Bộ môn Điện tử viễn thông

TS. Nguyễn Hoàng Việt

ĐT liên hệ: 0943863333

Email: nguyenhoangviet@iuh.edu.vn


Trưởng Bộ môn Hệ thống thông minh

TS. Nguyễn Thế Kỳ Sương

ĐT liên hệ: 0399719598

Email: nguyenthekysuong@iuh.edu.vn

 

Khoa công nghệ Điện tử