Menu

Ban tư vấn khoa học

Để giúp Khoa thực hiện các chức năng nhiệm vụ đào tạo và NCKH, Khoa thành lập Ban tư vấn khoa học của Khoa, với các thành viên sau:

STT Họ và Tên Học Vị Chuyên Môn Chức Vụ
1 Lưu Thế Vinh PGS.TS Điện tử Tổ trưởng
2 Bùi Thư Cao TS Điện tử – Viễn thông Thành viên
3 Mai Thăng Long TS Điện tử – Tự động Thành viên
4 Nguyễn Minh Ngọc TS Điện tử – Máy tính Thành viên
5 Nguyễn Hoàng Việt TS Điện tử – Viễn thông Thành viên
6 Nguyễn Tấn Lũy TS Điện tử – Tự động Thành viên
7 Nguyễn Ngọc Sơn TS Điện tử – Tự động Thư ký
8 Trần Hữu Toàn TS Điện tử – Tự động Thành viên
9 Ong Mẫu Dũng TS Điện tử – Máy tính Ủy viên

Ban tư vấn khoa học của Khoa Công Nghệ Điện Tử có chức năng góp ý đánh giá chương trình, giáo trình, xét duyệt và đề xuất các đề tài NCKH cấp trường trong phạm vi ngành. Bên cạnh đó Ban còn có chức năng góp ý dự giờ cho các giáo viên, để liên tục cập nhật đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, tiên tiến của các trường trong khu vực.

Thông báo này thay cho các thông báo trước đó. Các giảng viên có tên trong danh sách thực hiện theo vai trò chức năng kể từ ngày ra thông báo này.

Trưởng Khoa CN Điện Tử

      TS. Mai Thăng Long

Khoa công nghệ Điện tử