Menu

Cơ cấu tổ chức khoa

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Trưởng khoa, TS. Mai Thăng Long

– Quản lý chung các công việc của Khoa, phân công các nhiệm vụ cho các bộ phận, viên chức, giảng viên trong Khoa.

– Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch nhân sự trong Khoa.

– Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động, phát triển Khoa.

– Tổ chức thực hiện công tác đánh giá nhân sự, bình xét thi đua, khen thưởng của Khoa.

– Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm của Khoa.

– Quản lý giám sát kế hoạch đầu tư, công tác cơ sở vật chất, trang thiết bị trong Khoa.

– Quản lý giám sát kế hoạch và việc thực hiện công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong Khoa.

– Quản lý giám sát kế hoạch và việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của Khoa.

– Quản lý giám sát kế hoạch và việc thực hiện công tác hợp tác, liên kết trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa.

– Quản lý giám sát kế hoạch và việc thực hiện các hoạt động phong trào, ngoại khóa của Khoa.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám Hiệu Trường phân công.


Phó Trưởng Khoa 1, PGS. TS. Nguyễn Tấn Lũy

– Phụ trách và giám sát công tác đào tạo hệ sau đại học: kế hoạch và chương trình đào tạo.

– Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng của Khoa – mô hình Kosen (liên kết doanh nghiệp, PBL).

– Phụ trách công tác quảng bá, tuyển sinh các hệ đào tạo trong Khoa.

– Phụ trách việc nghiên cứu khoa học, hợp tác, liên kết chuyển giao công nghệ của Khoa.

– Phụ trách công tác kiến tập, thực tập, khóa luận tốt nghiệp của Khoa.

– Phụ trách các hoạt động phong trào, ngoại khóa của Khoa.

– Phụ trách việc ra đề thi tuyển sinh của Khoa.

– Phụ trách thực hiện các hoạt động hội giảng, đổi mới phương pháp giảng dạy, dự giờ của Khoa.

– Giám sát việc thực hiện mời và ký hợp đồng giảng viên thỉnh giảng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công


Phó Trưởng Khoa 2, TS. Nguyễn Ngọc Sơn

– Phụ trách và giám sát công tác đào tạo hệ đại học và cao đẳng: kế hoạch và chương trình đào tạo.

– Phụ trách công tác thu-chi, cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị của Khoa.

– Phụ trách công tác 5S, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ của Khoa.

– Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng.

– Phụ trách công tác đánh giá chất lượng giảng viên của Khoa.

– Phụ trách công việc giải quyết các vấn đề trong công tác chuyên môn của giảng viên: thời khóa biểu, báo nghỉ, báo bù, giải trình các công việc không phù hợp.

– Phụ trách công tác biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, hồ sơ giảng viên.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Khoa phân công.


Tổ trưởng Công đoàn Khoa –  KS. Đặng Quang Minh

Bí thư Đoàn Thanh Niên Khoa – TS. Trần Minh Chính

– Tổ chức các hoạt động Công đoàn của Khoa.

– Phối hợp tư vấn, tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng cho Khoa.

– Phụ trách công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên Khoa.

– Lập kế hoạch tổ chức và thực hiện các hoạt động cộng đồng/ngoại khóa cho Giảng viên và sinh viên Khoa.

– Tổ chức các hoạt động Đoàn thanh niên.


Trưởng Bộ môn

1. Trưởng Bộ môn Điện Tử cơ Sở: TS. Võ Xuân Ân

2. Trưởng Bộ môn Điện Tử viễn Thông: TS. Nguyễn Hoàng Việt

3. Trưởng Bộ môn Kỹ thuật máy tính: TS. Ong Mẫu Dũng

4. Trưởng Bộ môn Hệ thống thông minh: TS. Nguyễn Thế Kỳ Sương

– Tổ chức thực hiện và giám sát kế hoạch chuyên môn của của Bộ môn theo kế hoạch của Khoa.

– Quản lý chương trình đào tạo của chuyên ngành liên quan đến bộ môn, trực tiếp giải quyết giải quyết các vấn đề phát sinh về chương trình đào tạo.

– Quản lý chuyên môn về nội dung, chương trình, phương pháp đánh giá, giáo trình và tài liệu tham khảo các môn học do bộ môn phụ trách.

– Phân công và trực tiếp giám sát công tác giảng dạy, chuyên môn cho các giảng viên thuộc bộ môn phụ trách.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các công việc chuyên môn – học thuật trong bộ môn theo định kỳ hàng tháng, công việc nghiên cứu khoa học theo định kỳ từng năm học.

– Lập kế hoạch và thực hiện việc giám sát và đánh giá chuyên môn, chất lượng giảng dạy đối với các giảng viên trong bộ môn.

– Đảm bảo tính nhất quán trong việc giảng dạy đối với các môn học do bộ môn phụ trách: nội dung giảng dạy, phương pháp đánh giá, tài liệu và giáo trình.

– Dựa vào kế hoạch của Khoa, tổ chức triển khai thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của Khoa theo tiêu chí AUN, Kosen.

– Đề xuất kế hoạch kiến tập, thực tập, khóa luận tốt nghiệp lên Phó Khoa phụ trách theo định kỳ từng học kỳ – năm học.

– Lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, bảo trì, cải tiến mô hình trang thiết bị phòng thí nghiệm thực hành

– Trực tiếp tổ chức việc thực hiện giải đáp, tư vấn cho sinh viên về kiến thức chuyên môn do bộ môn phụ trách.

– Báo cáo định kỳ hàng tuần lên Phó Khoa phụ trách, Trưởng Khoa về các công việc đã thực hiện.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Khoa, Phó Khoa phụ trách phân công.


Giáo vụ Khoa, CN. Phạm Thị Kim Hoàng, CN Lê Thị Thu Hương

Thực hiện việc lập kế hoạch giảng viên, thời khóa biểu dưới sự giám sát của Phó khoa phụ trách.

– Quản lý lưu trữ và báo cáo bảng điểm gốc, bảng điểm điện tử của tất cả các môn học trong toàn Khoa.

– Phụ trách việc lập lịch, mở lớp học vượt/học lại.

– Lập lịch thi học kỳ.

– Lập danh sách giảng viên coi thi.

– Thông báo đến sinh viên các thông báo, quy định của Trường/Khoa.

– Giải đáp thắc mắc cho sinh viên về học vụ.

– Quản lý, lên lịch báo giảng bù, ngưng dạy cho giảng viên.

– Quản lý việc kết thúc môn học trước/trễ tiến độ.

– Thông báo nhắc nhở lãnh đạo Khoa về lịch công tác tuần, giảng viên về lịch thi, lịch coi thi.

– Theo dõi, chấm công trong toàn Khoa.

– Lưu trữ các công văn đến và đi của Khoa.

– Tổng hợp lưu trữ các số liệu về học vụ của sinh viên trong Khoa và báo cáo lên Trưởng-Phó Khoa phụ trách theo định kỳ từng học kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

– Báo cáo công việc hàng tuần đã thực hiện cho Trưởng Khoa.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng/Phó Khoa phân công.


Phụ trách Giáo vụ đào tạo Sau đại học (kiêm nhiệm), ThS. Nguyễn Thị Hồng Hà

– Lập kế hoạch đề xuất việc quản bá tuyển sinh và gởi đến Phó khoa phụ trách.

– Lập kế hoạch giảng viên, thời khóa biểu dưới sự giám sát của Phó khoa phụ trách.

– Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đào tạo hệ sau đại học dưới sự giám sát của Trưởng khoa/Phó khoa phụ trách..

– Lập lịch thi học kỳ cho hệ Sau đại học.

– Lập danh sách giảng viên coi thi cho hệ Sau đại học.

– Thông báo đến sinh viên các thông báo, quy định của Trường/Khoa.

– Giải đáp thắc mắc cho sinh viên về học vụ.

– Quản lý, lên lịch báo giảng bù, ngưng dạy cho giảng viên.

– Quản lý việc kết thúc môn học trước/trễ tiến độ.

– Phối hợp với Phó khoa phụ trách giải quyết các vấn đề về thu chi liên quan.

– Tổng hợp lưu trữ các số liệu về học vụ của sinh viên trong Khoa và báo cáo lên Trưởng-Phó Khoa phụ trách theo định kỳ từng học kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng/Phó Khoa phụ trách phân công.

– Hỗ trợ Khoa trong việc tổ chức các sự kiện, lễ, hội thảo của Khoa.

– Hỗ trợ Khoa trong công tác AUN.


Giảng viên

Giảng dạy các môn học đã được phân công, phụ trách theo đúng kế hoạch giảng viên.

– Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giảng viên (theo quy định của Trường và Khoa) trước khi thời điểm chính thức giảng dạy.

– Lưu trữ hồ sơ giảng viên đầy đủ (02 học kỳ liên tiếp).

– Tham gia sinh hoạt chuyên môn đầy đủ theo lịch trình của Khoa và Bộ môn.

– Bảo trì, sửa chữa thiết bị, phòng thí nghiệm theo sự phân công của Trưởng Bộ môn.

– Tham gia hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp, tư vấn sinh viên trong vấn đề học tập.

– Tham gia làm công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập theo sự phân công của Khoa và Bộ môn.

– Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Khoa và Trưởng Bộ môn.


Tổ tư vấn đào tạo và nghiên cứu khoa học, PGS. TS. Lưu Thế Vinh

Tham gia phối hợp, đề xuất kế hoạch về đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa.

– Tham gia phối hợp trong công tác hội thảo khoa học, dự giờ, góp ý chuyên môn.

– Tổ chức phản biện và tư vấn về chương trình, giáo trình, đề tài nghiên cứu khoa học.

– Chủ trì các hội thảo khoa học của Khoa.


Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học của sinh viên, ThS. Cao Văn Kiên

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng kiến thức cho sinh viên trong việc nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp.

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp cho sinh viên.

– Báo cáo định kỳ hàng tháng về kết quả hoạt động của câu lạc bộ lên Trưởng Khoa và Phó Khoa phụ trách.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Khoa phân công.


Khoa công nghệ Điện tử