Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Đào tạo ngắn hạn
Chủ đề năm học
Khóa học: Lớp phát triển ứng dụng với Python trong máy học và điều khiển
   captcha
  • Xuất/nhập dữ liệu - Raspberry Pi
Đơn vị liên kết