Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Hoạt động nghiên cứu
Chủ đề năm học
Hoạt động nghiên cứu
  • Xuất/nhập dữ liệu - Raspberry Pi
Đơn vị liên kết