Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Phương pháp đánh giá
Chủ đề năm học
Phương pháp đánh giá
04-04-2021

1. Các phương pháp đánh giá trên phòng học lý thuyết:

 • Kiểm tra câu hỏi ngắn
 • Bài viết, trình bày trang báo cáo
 • Bài kiểm tra thường kỳ
 • Trắc nghiệm
 • Bài kiểm tra viết giữa kỳ/cuối kỳ
 • Thuyết trình

2. Các phương pháp đánh giá trên phòng LAB

 • Kết quả các bài thực hành
 • Quan sát
 • Bài báo cáo
 • Kết quả dự án

3. Các phương pháp đánh giá ngoài trường:

 • Tiểu luận/ Bài thu hoạch
 • Bài tập thực tế
 • Kết quả thực tập/ tham quan doanh nghiệp
 • Khoá luận tốt nghiệp

Bảo vệ KLTN năm 2020