Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Báo cáo kết quả tự đánh giá
Chủ đề năm học
Báo cáo tự dánh giá
30-11-2021

Báo cáo tự đánh giá: đang cập nhật phiên bản chính thức cho đợt đánh giá theo chuẩn MOET vào 1/2022 (dự kiến)

Đơn vị liên kết