Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Nhân sự
Chủ đề năm học
Nhân sự
23-02-2021

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY:

PGS. TS. Nguyễn Tấn Lũy (Phó trưởng khoa) TS. Nguyễn Ngọc Sơn (Phó trưởng khoa)
TS. Trần Hữu Toàn - Chủ nhiệm Bộ môn

TS. Nguyễn Thế Kỳ Sương

TS. Phù Trần Tín TS. Nguyễn Văn Lành
TS. Trần Minh Chính TS. Cao Văn Kiên
NCS. ThS. Huỳnh Minh Ngọc ThS. Nguyễn Hoàng Hiếu
ThS. Phan Vinh Hiếu ThS. Trần Văn Hùng

 

Đơn vị liên kết