Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Phương pháp đánh giá
Chủ đề năm học
Phương pháp đánh giá
30-11-2021

1. Các phương pháp đánh giá tiêu biểu

Việc đo lường kết quả học tập của người học được thực hiện bằng hoạt động đánh giá. Kết quả đánh giá chỉ có giá trị khi việc đánh giá được thực hiện một cách đầy đủ, toàn diện, công bằng, đúng với năng lực thực sự của người học. Việc học tập của người học là một quá trình nỗ lực phấn đấu lâu dài. Do đó, Trường và Khoa đã có một kế hoạch đánh giá rõ ràng, GV phải có phương pháp đánh giá phù hợp. Việc đánh giá cần có sự so sánh ở các thang đo quan trọng như đánh giá quá trình học tập, đánh giá đầu ra và được thực hiện một cách chuyên nghiệp, phù hợp với mức độ đạt CĐR trong mọi thời điểm của quá trình học. Chú trọng đánh giá thái độ, kiến thức, năng lực thông qua các phương pháp kiểm tra đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy, sự công bằng. Người học được thông tin một cách rõ ràng, minh bạch về các quy định khiếu nại để chủ động lập kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch học tập một cách phù hợp.

Sự phù hợp giữa các hoạt động kiểm ta đánh gia đối với CĐR của CTĐT Thạc sĩ KTĐT được thể hiện như sau:

Hoạt động kiểm tra đánh giá

Công cụ đánh giá

PLOs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

Đánh giá quá trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bài tập lớn

Đáp án

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

2

Tiểu luận có báo cáo thuyết trình

Đáp án/ Rubric

x

x

x

x

x

x

x

 

 

x

x

3

Thí nghiệm

Phiếu chấm

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

II

Đánh giá cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tiểu luận không báo cáo thuyết trình

Đáp án/ Rubric

x

x

x

 

x

x

x

 

 

x

x

2

Tự luận

Đáp án

x

x

 

x

x

 

 

 

 

x

 

3

Dự án

Rubric

x

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

III

Luận văn tốt nghiệp

Bảo vệ trước Hội đồng/ Rubric

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 
Các học phần đều được đánh giá bởi 02 loại điểm, điểm quá trình (chiếm 50 %) và điểm thi kết thúc học phần (chiếm 50 %). Hình thức đánh giá tuỳ thuộc vào đặc thù môn học, được quy định cụ thể trong ĐCCT học phần. Hoạt động đánh giá bao gồm báo cáo tiểu luận/ bài tập lớn tại lớp, thí nghiệm, dự án và thi kết thúc học phần phù hợp với quá trình học tập, tiếp thu kiến thức của người học cả về kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm của NH. Thời gian và độ khó của đề thi tỉ lệ với số tín chỉ và yêu cầu của các học phần theo hướng từ thấp đến cao. Các hoạt động/phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp để đo lường được mức độ đạt CĐR.
2. Rubric đánh giá

Đối với các học phần có Tiểu luận, các học phần chuyên đề/dự án và Khóa luận tốt nghiệp, thang đo Rubrics được thiết lập như là một công cụ đánh giá đo đạc CĐR học phần. Đối với các học phần khác thang đo Rubrics dùng để đánh giá mức độ đạt được CĐR học phần của học viên dựa trên việc thực hiện các hoạt động kiểm tra đánh giá thường kỳ và cuối kỳ.

Thông tin bên dưới, minh họa việc sử dụng Rubrics để đánh gia kiểm tra ở Học phần Khóa luận tốt nghiệp:

TT

Nội dung đánh giá

Thang điểm

Điểm đánh giá

1

Luận văn có ý nghĩa khoa học và thực tiễn

1

 

2

Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận và nội dung thực hiện phù hợp

2

 

3

Cấu trúc luận văn, hình thức trình bày, diễn đạt, hình vẽ, bảng biểu, …đảm bảo tính khoa học, súc tích, dễ hiểu, …

2

 

4

Kết quả nghiên cứu, thảo luận và kết luận thể hiện sự công phu, nghiêm túc của tác giả trong nghiên cứu khoa học, độ tin cậy cao, diễn giải không trùng lắp, các đề xuất có cơ sở khoa học và thực tiễn

4

 

5

Công bố kết quả nghiên cứu của đề tài trên tạp chí/hội nghị khoa học chuyên ngành

1

 

 

Tổng

10

 

Các quy định về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học được Nhà trường ban hành bằng hệ thống các văn bản rõ ràng, quy trình áp dụng chặt chẽ, đảm bảo thực hiện theo đúng quy chế đào tạo và được thông báo công khai tới tất cả người học.

Đơn vị liên kết