Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Mục tiêu - Chuẩn đầu ra
Chủ đề năm học
Mục tiêu - Chuẩn đầu ra
23-03-2021

1. Mục tiêu

- Áp dụng được các kiến thức kỹ thuật, kỹ năng giải quyết vấn đề và công cụ hiện đại trong đa lĩnh vực của ngành điện tử để phân tích, thiết kế, vận hành và khai thác một cách có hiệu quả các thiết bị và hệ thống điện tử, viễn thông.

- Quản lý và lãnh đạo một nhóm chuyên gia trong việc thực hiện các dự án thiết kế và chuyển giao công nghệ.

- Nghiên cứu khai thác hiệu quả những công nghệ hiện tại và có khả năng phát triển nó tạo ra những công nghệ mới mang lại hiệu quả cao trong kinh tế, môi trường và con người.

- Nhận thức được giá trị cuộc sống, có thái độ đạo đức nhân văn và lý tưởng sống cao đẹp.

2. Chuẩn đầu ra

a- Có khả năng lựa chọn và áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng, và các công cụ hiện đại vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử - viễn thông.

b- Có khả năng lựa chọn và áp dụng kiến thức khoa học cơ bản vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên lý và các qui trình hoặc phương pháp áp dụng trong lĩnh vực điện tử - viễn thông.

c- Có khả năng thực hiện các phương pháp đo đạc và kiểm chuẩn; có thể tiến hành, phân tích và giải thích các thí nghiệm; và áp dụng các kết quả thí nghiệm để cải thiện các quá trình.

d- Có khả năng thiết kế hệ thống, thành phần, hoặc các qui trình cho các vấn đề kỹ thuật công nghệ trên phạm vi rộng, nhưng phải phù hợp với mục tiêu đào tạo ngành điện tử - viễn thông.

e- Có khả năng hoạt động hiệu quả với vai trò là một thành viên hoặc người lãnh đạo trong nhóm kỹ thuật.

f- Có khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật.

g- Có khả năng truyền đạt thông tin trong cả hai môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; và có khả năng để xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật thích hợp.

h- Có khả năng biết về nhu cầu và khả năng tự định hướng phát triển nghề nghiệp.

i- Có sự hiểu biết về khoa học xã hội và cam kết giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn và đạo đức, trong đó có tôn trọng sự khác biệt.

j- Có kiến thức về tác động của các giải pháp công nghệ kỹ thuật trong một bối cảnh xã hội và toàn cầu.

3. Mối liên hệ giữa Mục tiêu và tầm nhìn sứ mạng khoa CNĐT:

 

Tầm nhìn: Trở thành Khoa trọng điểm  nằm trong nhóm 10 đơn vị đào tạo hàng đầu của Việt Nam thuộc lĩnh vực điện tử theo định hướng ứng dụng, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực về đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Sứ mạng: Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thực tiễn, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện tử.

PEO1. Ứng dụng kiến thức và kỹ năng, sử dụng các công cụ hiện đại để phân tích, thiết kế, vận hành và khai thác một cách hiệu quả các thiết bị và hệ thống điện tử, viễn thông.

X

X

PEO2. Quản lý và lãnh đạo một nhóm chuyên gia trong việc thực hiện các dự án thiết kế và chuyển giao công nghệ.

X

X

PEO3. Nghiên cứu khai thác hiệu quả những công nghệ hiện tại và có khả năng phát triển nó tạo ra những công nghệ mới mang lại hiệu quả cao trong kinh tế, môi trường và con người.

X

X

PEO4. Nhận thức được giá trị cuộc sống, có thái độ đạo đức nhân văn và lý tưởng sống cao đẹp.

 

X

4. Mối liên hệ giữa Mục tiêu và Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo:

 

PEO1. Ứng dụng kiến thức và kỹ năng, sử dụng các công cụ hiện đại để phân tích, thiết kế, vận hành và khai thác một cách hiệu quả các thiết bị và hệ thống điện tử, viễn thông.

PEO2. Quản lý và lãnh đạo một nhóm chuyên gia trong việc thực hiện các dự án thiết kế và chuyển giao công nghệ.

PEO3. Nghiên cứu khai thác hiệu quả những công nghệ hiện tại và có khả năng phát triển nó tạo ra những công nghệ mới mang lại hiệu quả cao trong kinh tế, môi trường và con người.

PEO4. Nhận thức được giá trị cuộc sống, có thái độ đạo đức nhân văn và lý tưởng sống cao đẹp.

a- Có khả năng lựa chọn và áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng, và các công cụ hiện đại vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử - viễn thông.

X

 

 

X

b- Có khả năng lựa chọn và áp dụng kiến thức khoa học cơ bản vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên lý và các qui trình hoặc phương pháp áp dụng trong lĩnh vực điện tử - viễn thông.

X

 

 

 

c- Có khả năng thực hiện các phương pháp đo đạc và kiểm chuẩn; có thể tiến hành, phân tích và giải thích các thí nghiệm; và áp dụng các kết quả thí nghiệm để cải thiện các quá trình.

X

 

 

 

d- Có khả năng thiết kế hệ thống, thành phần, hoặc các qui trình cho các vấn đề kỹ thuật công nghệ trên phạm vi rộng, nhưng phải phù hợp với mục tiêu đào tạo ngành điện tử - viễn thông.

X

 

X

X

e- Có khả năng hoạt động hiệu quả với vai trò là một thành viên hoặc người lãnh đạo trong nhóm kỹ thuật.

 

X

 

X

f- Có khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật.

X

 

X

 

g- Có khả năng truyền đạt thông tin trong cả hai môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; và có khả năng để xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật thích hợp.

X

X

 

X

h- Có khả năng biết về nhu cầu và khả năng tự định hướng phát triển nghề nghiệp.

 

 

 

X

i- Có sự hiểu biết về khoa học xã hội và cam kết giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn và đạo đức, trong đó có tôn trọng sự khác biệt.

 

X

 

X

j- Có kiến thức về tác động của các giải pháp công nghệ kỹ thuật trong một bối cảnh xã hội và toàn cầu.

X

 

X

X

4. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và thang đo Bloom:

ELOs / Bloom levels

[1] Remember

[2] Understand

[3] Apply

[4] Analyze

[5] Evaluate

[6] Create

ELO-a. Fundamental

X

X

X

 

 

 

ELO-b. Science application

X

X

X

 

 

 

ELO-c. Experiments

 

X

X

X

X

 

ELO-d. Design

 

 

 

X

X

X

ELO-e. Teamwork

 

X

X

 

 

 

ELO-f. Problem-solving

 

 

X

X

X

 

ELO-g. Communication

 

X

X

 

 

 

ELO-h. Life-long learning

 

X

X

 

 

 

ELO-i. Ethics

X

X

X

 

 

 

ELO-j. Impacts

 

X

X

X

X

 

Đơn vị liên kết