Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Phương pháp đánh giá
Chủ đề năm học
Phương pháp đánh giá
02-04-2021

1. Các phương pháp đánh giá trên phòng học lý thuyết:

  • Bài kiểm tra thường kỳ
  • Trắc nghiệm
  • Bài kiểm tra viết giữa kỳ/cuối kỳ
  • Thuyết trình

2. Các phương pháp đánh giá trên phòng LAB

  • Kết quả các bài thực hành
  • Quan sát
  • Kết quả dự án kỹ thuật

3. Các phương pháp đánh giá ngoài trường:

  • Tiểu luận/ Bài thu hoạch
  • Kết quả thực tập/ tham quan doanh nghiệp
  • Khoá luận tốt nghiệp

Đánh giá cuối kỳ theo hình thức tự luận.

Đánh giá thường kỳ theo hình thức kết hợp giữa làm việc nhóm, thuyết trình và dự án.

Đơn vị liên kết