Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Chương trình đào tạo
Chủ đề năm học
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính
02-04-2021
 • Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo                     : 156 TC
 • Tổng số tín chỉ không tính vào trung bình chung tích lũy : 18 TC
 • Tổng số tín chỉ phải tích lũy                                         : 156 TC
 • Khối kiến thức giáo dục đại cương : 48TC
  • Bắt buộc                            : 39TC
  • Tự chọn                             : 9TC
 • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  : 108 TC
  • Khối kiến thức cơ sở ngành  : 50 TC
   • Bắt buộc                    : 37 TC
   • Tự chọn                     : 13 TC
  • Khối kiến thức ngành            : 25 TC
   • Bắt buộc                    : 20 TC
   • Tự chọn                     : 05 TC
  • Khối kiến thức chuyên ngành: 33 TC
   • Bắt buộc                    : 26 TC
   • Tự chọn                     : 07 TC
  • Khối kiến thực thực tập và tốt nghiệp : 13 TC
 • Số tín chỉ Thực hành: 49-63 TC – 31.4%-40.4% 
 • Số tín chỉ Lý thuyết: 93-107 TC – 59.6%-68.6%
 • Các học phần được phân bổ trong 9 học kỳ theo sơ đồ sau:

Đơn vị liên kết