Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Phòng thí nghiệm
Chủ đề năm học
Phòng thí nghiệm
Đơn vị liên kết