Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Nhân sự
Chủ đề năm học
Nhân sự
22-02-2021

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ cán bộ và giảng viên Bộ môn Điện tử Viễn thông hiện có 12 giảng viên, trong đó gồm có: 03 Tiến sỹ, 04 Nghiên cứu sinh, 05 Thạc sĩ.