Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Phòng thực hành
Chủ đề năm học
Phòng thực hành
Đơn vị liên kết