Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
HTTM: Thông báo thời gian nộp và báo cáo giữa kỳ KLTN cho sinh viên lớp DTTM14AB và các khóa cũ thuộc Bộ môn Hệ thống thông minh
28-02-2022

Bộ môn Hệ thống Thông minh thông báo kế hoạch báo cáo giữa kỳ Khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 14 và các khóa cũ thuộc Bộ môn Hệ thống Thông minh. 

1. Dự kiến ngày bảo vệ giữa kỳ: từ 14/03/2022 tới 28/03/2022. Thời gian nộp báo cáo giữa kỳ từ 07/03/2022 tới 14/03/2022. SV theo dõi ngày chính thức và danh sách bảo vệ giữa kỳ trên trang e-learning của Khoa: http://ocw.fet.iuh.edu.vn/course/view.php?id=191

  • Xuất/nhập dữ liệu - Raspberry Pi
Đơn vị liên kết