Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
BMMT thông báo nộp báo cáo KLTN để check bằng Turnitin
04-04-2022

Các em thực hiện KLTN thuộc BM kỹ thuật máy tính (DTMT14A và DTMT13A) chú ý hoàn thiện version 1 quyển KLTN và nộp lên OCW trước ngày 30/4/2022. BM sẽ kiểm tra lần 1 đạo văn bằng phần mềm Turnitin.

Trân trọng

Ong Mẫu Dũng

  • Xuất/nhập dữ liệu - Raspberry Pi
Đơn vị liên kết